Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire Regionalna energetska agencija Sjever, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu Regionalne energetske agencije Sjever da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Ponovna uporaba informacija znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Regionalna energetska agencija Sjever obvezna je riješiti zahtjev za pristup informacijama, odnosno ponovnu uporabu informacija najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva, a protiv rješenja Regionalne energetske agencije Sjever može se izjaviti žalba Povjereniku za informiranje Republike Hrvatske u roku od 15 dana, dok se protiv njenog rješenja može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Žalba se može izjaviti i kad Regionalna energetska agencija Sjever, u propisanom roku, ne odluči o zahtjevu podnositelja.

Regionalna energetska agencija Sjever ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Regionalnoj energetskoj agenciji Sjever:

Putem telefona na broj: 048 289 242

Elektroničkom poštom na adresu: nikola.terzic@rea-sjever.hr ili info.rea@rea-sjever.hr 

Poštom na adresu: Regionalna energetska agencija Sjever, Miroslava Krleže 81, 48000 Koprivnica

 

Službenik za pristup informacijama: 

Nikola Terzić

Tel: 048 289 245

Email: nikola.terzic@rea-sjever.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka: 

Nikola Terzić

Tel: 048 289 245

Email: nikola.terzic@rea-sjever.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Preuzimanja

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Rješenje o zaprimljenom zahtjevu na pristup informacijama 1/2017

Financijski plan i plan rada 2017 

Odluka o imenovanju službenika za pristup informacijama

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama

Informacije o obradi osobnih podataka kandidata za zapošljavanje

 

Financijski izvještaji

Godišnje izvješće za 2019. godinu

Izmjene Plana nabave za 2019. godinu

Izmjene Pravilnika o postupku jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave

Bilanca 2014

Izvještaj o prihodima i rashodima 2014

Bilanca 2015

Izvještaj o prihodima i rashodima 2015

 

Zapošljavanje

Odluka o zapošljavanju STRUČNI SURADNIK od 30.11.2018.

Odluka o poništenju postupka natječaja ENERGETSKI STRUČNJAK od 30.11.2018.

Natječaj za energetskog stručnjaka (m/ž - rok prijave 31.3.2017.) - detalji natječaja OVDJE

Odluka o zapošljavnju energetskog strunčjaka 

Natječaj za stručnog suradnika (m/ž - rok prijave 14.5.2017.) - detalji natječaja OVDJE

Odluka o zapošljavanju stručnog suradnika

Natječaj za energetskog sutručnjaka (m/ž - rok prijave 16.7.2017.) - detalji natječaja OVDJE

Odluka o zapošljavanju energetskog stručnjaka

Natječaj za stručnog suradnika (m/ž - rok prijave 29.8.2017.) - detalji natječaja OVDJE

Odluka o zapošljavanju stručnog suradnika